Home Gospodarstvo Dijaspora u BiH po­sla­la 4,2 mi­l. pro­sje­čnih pla­ća

Dijaspora u BiH po­sla­la 4,2 mi­l. pro­sje­čnih pla­ća

SHARE

Iz inozemstva je prošle godine u BiH sti­glo 3,57 mi­li­jar­di KM, što zna­či da je rodbina svojim bližnjim poslala čak 4,2 mi­li­juna pro­sje­čnih bh. pla­ća, a ko­ja je izno­si­la oko 850 KM.

Rekordna 2014.

Po­da­ci Cen­tral­ne ban­ke BiH po­ka­zu­ju kako je do­šlo do bla­gog ras­ta izno­sa do­zna­ka iz inozemstva u odno­su na pret­ho­dnu go­di­nu, ali je u pro­te­klom de­setljeću i dalje re­kor­dna 2014. ka­da je gra­đa­ni­ma po­slano čak 3,85 mi­li­jar­di KM…