Home Društvo Tjedni sudske nagodbe u Općinskom sudu u Čapljini

Tjedni sudske nagodbe u Općinskom sudu u Čapljini

SHARE

Ovim putem Vas želimo informirati o provođenju aktivnosti „Tjedni sudske nagodbe“ u Općinskom sudu u Čapljini.
Na inicijativu Visokog sudbenog i tužiteljskog savjeta BiH u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH organizira  se provođenje aktivnosti „Tjedni sudske nagodbe“.

Period implementacije aktivnosti je 6.-17. studenog, 2017. godine.

Cilj organiziranja „Tjedana sudske nagodbe“ jest rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke.  Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje, s naglaskom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.

U skladu s navedenim pozivamo sve zainteresirane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim Sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom.

Ukoliko želite Vaš predmet riješiti sudskom nagodbom to možete učiniti na način da informirate  suca koji vodi Vaš predmet, na jedan od sljedećih načina:

–  samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe;

– samostalno ili preko zastupnika kontaktirajte suca kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe;

–  zajedno sa suprotnom strankom, te zastupnikom ukoliko ga imate, u tijeku navedenog perioda, pristupite na sud s prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe.

Prednosti sudske nagodbe

Sudska nagodba predstavlja:

Kraći i efikasniji postupak
Vaš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom.
Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status izvršne isprave, bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu.

Jeftiniji postupak
Sudska nagodba je privilegirana s aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbama Zakona o sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom.

Jednostavniji postupak
U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja/odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih troškova koji nastaju pri tome.

Sigurnost i povjerenje
Sudska nagodba je izvršna isprava – stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi, jednako kao po pravomoćnoj i ovršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu (ovršni postupak). Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom.

Prednost rješenja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne saradnje ili privatnih odnosa između stranka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju istinski sami odlučujete o sudbini Vašeg spora.