Home Gospodarstvo Ako ste platili 5000 KM kamate na stambeni kredit, možete dobiti 500...

Ako ste platili 5000 KM kamate na stambeni kredit, možete dobiti 500 KM povrata poreza

SHARE

Rok za godišnje prijave poreza na dohodak u FBiH istječe za četiri dana, odnosno 31. ožujka. Iako mogućnost povrata poreza u ovom bh. entitetu postoji već godinama, veliki broj stanovnika ne zna za tu mogućnost, kao ni za moguće kazne.
Iznos povrata poreza ovisi o primanjima onoga tko podnosi prijavu. Može se raditi i o više stotina KM.
Primjerice, ako je osoba platila 5000 maraka kamate na stambeni kredit, može podnijeti zahtjev da joj se vrati 500 maraka.

Obvezne prijave Kako stoji na službenoj stranici Porezne uprave FBiH, godišnju prijavu poreza na dohodak obvezno podnosi fizička osoba – rezident FBiH (za dohodak ostvaren u Federaciji i izvan nje) i nerezident (samo za dohodak ostvaren na teritoriju Federacije) ako je ostvario dohodak iz dva ili više izvora u poreznom razdoblju; dohodak obavljanjem nesamostalne djelatnosti kod dva ili više poslodavaca; dohodak izravno iz inozemstva; dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti (obrti i djelatnosti srodne obrtu po Zakonu o obrtu i druge djelatnosti regulirane posebnim propisima: trgovačke, ugostiteljske, prometne, turističke, posredovanje pri davanju stvari i prava u zakup ili podzakup i sl. i druge samostalne djelatnosti), osim dohotka od samostalnih djelatnosti na koje se porez plaća u paušalnom iznosu, te dohodak po osnovi nesamostalne djelatnosti kod jednog poslodavca, a poslodavac na sve isplaćene plaće i oporezive naknade nije obustavio i uplatio porez po odbitku.

– Oglas –

U istoj informaciji dalje se navodi kako pravo na povrat poreza stanovništvo BiH ima po više osnova, a najčešći su upiti po osnovi troškova zdravstvenih usluga i plaćenih kamata na stambeni kredit. Kazne za nepodnošenje – Za priznavanje dijela osobnog odbitka po osnovi troškova zdravstvenih usluga osoba je dužna u Poreznu upravu dostaviti originalnu dokumentaciju ovlaštenih zdravstvenih ustanova (bolnice, klinike, zavodi i dr.) koja glasi na ime poreznog obveznika ili člana njegove obitelji, potvrdu o participaciji, potvrdu o plaćanju troškova, presliku recepta za lijekove registrirane na području FBiH, račune ljekarni kao dokaz da je lijek plaćen, dokaz o stupnju invalidnosti prilikom nabave ortopedskih pomagala (što uključuje i članove uže obitelji koje porezni obveznik uzdržava) te izjavu da za navedene svrhe nije primljena donacija. Kada je riječ o povratu poreza na osnovi plaćenih kamata na stambeni kredit, porezni obveznici – rezidenti FBiH, uz obrazac GPD-1051, prilažu presliku ugovora o stambenom kreditu, originalnu potvrdu ili listing banke kao dokaz o plaćenim kamatama za porezno razdoblje za koje se podnosi porezna prijava.

Potvrda ili listing treba sadržavati i broj ugovora o stambenom kreditu, dokaz da obveznik i njegov bračni partner ne posjeduju nepokretnu imovinu za stanovanje – potvrdu od nadležnog suda i/ili općine, presliku ugovora o kupoprodaji ili gradnji stambene jedinice kao dokaz da su sredstvima odobrenoga stambenog kredita riješili ili počeli rješavati stambeno pitanje (kupili odgovarajuću stambenu jedinicu, odnosno sklopili ugovor o kupnji ili gradnji odgovarajuće stambene jedinice, kreditom kupili parcelu i materijal za gradnju stambene jedinice i sl.); odnosno preslike računa o kupnji parcele i/ili materijala za gradnju stambene jedinice (u slučaju individualne izgradnje) s dokazima o izvršenom plaćanju istih. Uz navedeno, potrebna je i potpisana izjava poreznog obveznika da on i članovi uže obitelji koji s njim rješavaju svoje stambeno pitanje nisu vlasnici ili suvlasnici nekretnina za stanovanje i da ovim kreditom prvi put rješavaju stambeno pitanje.

Izjava se može preuzeti u nadležnoj poreznoj ispostavi te dokaz da su sredstvima odobrenoga stambenog kredita nabavili ili namjeravaju nabaviti odnosno izgraditi stambeni objekt kojim prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje. Za nepodnošenje godišnje prijave poreza na dohodak u propisanom roku propisana je novčana kazna u iznosu od 2000 do 20.000 KM