Home Vijesti Vlada ŽZH traži 4 osobe za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u...

Vlada ŽZH traži 4 osobe za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u ministarstvima

SHARE

POMOĆNIK MINISTRA ZA KONCESIJE 1 izvršitelj

Na temelju članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke

POMOĆNIK MINISTRA ZA KONCESIJE 1 (jedan) izvršitelj Radno mjesto se popunjava na neodređeno vrijeme

Opis poslova:

Neposredno rukovodi sektorom, organizira obavljanje svih poslova iz nadležnosti sektora, raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje im upute o načinu obavljanja poslova, osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje svih poslova iz nadležnosti sektora, redovito upoznaje ministra o stanju i problemima u svezi obavljanja poslova iz nadležnosti sektora, predlaže poduzimanje potrebnih mjera, obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti sektora, izvršava poslove po nalogu ministra, odlučuje o pitanjima za koje je ovlašten posebnim rješenjem ministra, obavlja i druge poslove koje mu odredi ministar.

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke i to:

VSS/VII stupanj stručne spreme, završen ekonomski ili pravni fakultet ili drugi fakultet društvenih, prirodnih i tehničkih znanosti, odnosno završeno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava studiranja ekonomskog ili pravnog smjera ili drugog fakulteta društvenih, prirodnih ili tehničkih znanosti koje se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova, 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme i položen ispit za državne službenike,

Prijava kandidata na natječaj:

Kandidati se prijavljuju na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Povjerenstva za državnu službu Županije (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (vladazzh.com).

Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme/obrazovanja, na propisanom obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (vladazzh.com).

NAPOMENA ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni pismeno ili putem službene stranice Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat ce se da je odustao od daljnje natječajne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na sudjelovanje u daljnjoj natječajnoj proceduri o čemu se, prilikom priopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pismeno informiraju, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informiraju o postignutom rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Povjerenstvu valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog natječaja, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještavanja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata.

Povjerenstvo za državnu službu Županije, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu na oglasnoj ploči Povjerenstva.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavijesti o izboru, ne dostavi Povjerenstvu za državnu službu, valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog natječaja, biti će brisan s Liste uspješnih kandidata.

Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:11/09 i 24/17)

Prijavu, sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke
Stjepana Radića 37b
88220 Široki Brijeg

s naznakom za:

„Javni natječaj za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika

u Ministarstvu gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke“

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz točke 2. ovog natječaja neće biti razmatrane.

SURADNIK – U Odsjeku za opće i računovodstvene poslove 1 izvršitelj

Na temelju članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Županije Zapadnohercegovačke objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Županije Zapadnohercegovačke STRUČNI SURADNIK – U Odsjeku za opće i računovodstvene poslove 1 (jedan) izvršitelj.

Radno mjesto se popunjava na neodređeno vrijeme

Opis poslova:

Stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za odgovarajuću oblast,

– izradu analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije,

– prikupljanje, sređivanje, evidentiranje i obrada podataka potrebnih za mjesečni obračun invalidnina iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite,

– priprema i analizira podatke i dokumente koji su potrebni za izradu proračuna

– obavlja poslove u svezi plaća i ostalih naknada uposlenih

– obavlja blagajničke i računovodstvene poslove

– vodi evidenciju stalnih sredstava i njezino ažuriranje

– obavlja druge poslove po nalogu šefa unutarnje ustrojbene jedinice i pomoćnika rukovoditelja tijela državne službe

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Županije Zapadnohercegovačke i to:

VSS/VII stupanj stručne spreme, završen ekonomski fakultet ili završeno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava studiranja ekonomskog smjera, poznavanje rada na računalu, najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme ili najmanje pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe i položen ispit za državnog službenika.

Prijava kandidata na natječaj:

Kandidati se prijavljuju na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Povjerenstva za državnu službu Županije (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme/obrazovanja, na propisanom obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelima državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene preslike):

a) sveučilišnu diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),

b) dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdani nakon objave javnog natječaja,

c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENA ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni pismeno ili putem službene stranice Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat ce se da je odustao od daljnje natječajne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na sudjelovanje u daljnjoj natječajnoj proceduri o čemu se, prilikom priopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pismeno informiraju, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informiraju o postignutom rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Povjerenstvu valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog natječaja, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještavanja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata.

Povjerenstvo za državnu službu Županije, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu na oglasnoj ploči Povjerenstva.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavijesti o izboru, ne dostavi Povjerenstvu za državnu službu, valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog natječaja, biti će brisan s Liste uspješnih kandidata.

Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:11/09 i 24/17)

Prijavu, sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke
Stjepana Radića 37b
88220 Široki Brijeg

s naznakom za:

„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u Županije Zapadnohercegovačke“

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz točke 2. i 3. ovog natječaja neće biti razmatrane.

POMOĆNIK TAJNIKA VLADE ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 1 izvršitelj

STRUČNI SAVJETNIKA ZA JAVNE NABAVE I EKONOMSKO FINANCIJSKE POSLOVE 1 izvršitelj

Na temelju članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Stručne službe Vlade Županije Zapadnohercegovačke objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta rukovodećeg i ostalog državnog službenika u Stručnoj službi Vlade Županije Zapadnohercegovačke

POMOĆNIK TAJNIKA VLADE ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE u Odjelu za opće i zajedničke poslove Stručne službe Vlade Županije Zapadnohercegovačke – 1 (jedan) izvršitelj

STRUČNI SAVJETNIKA ZA JAVNE NABAVE I EKONOMSKO FINANCIJSKE POSLOVE u Odjelu za opće i zajedničke poslove Stručne službe Vlade Županije Zapadnohercegovačke – 1 (jedan) izvršitelj

Radna mjesta se popunjavaju na neodređeno vrijeme

Opis poslova:

Neposredno upravlja temeljnom ustrojbenom jedinicom – odjelom,za koje je zadužen, organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti te jedinice, raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje im upute o načinu vršenja poslova; osigurava pravovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti organizacijske jedinice kojom rukovodi, redovito upoznaje tajnika Vlade o stanju i problemima u svezi vršenja poslova iz nadležnosti organizacijske jedinice, predlaže poduzimanje potrebitih mjera, vrši najsloženije poslove iz nadležnosti organizacijske jedinice, izvršava poslove po nalogu tajnika Vlade i odlučuje o pitanjima, za koje je ovlašten posebnim rješenjem tajnika Vlade, signira poštu Odjela za opće i zajedničke poslove, priprema planove rada Odjela, izrađuje prednacrt,nacrt i prijedlog Proračuna Vlade i DOP-a,na temelju Proračuna Vlade radi mjesečne operativne planove za potrošnju, prati i analizira izvršenje Proračuna Vlade po pozicijama, vrši izradu završnog računa Vlade, analizira izvješća, i informacija na temelju odgovarajućih podataka, vrši izradu analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije (tipska izvješća, redovite i periodične informacije i sl.), kontaktira sa Županijskom riznicom u svezi proračunskih izvješća, Federalnim ministarstvom financija po pitanju proračuna i drugih uputa i po potrebi sa drugim tijelima uprave u F BiH, kontaktira sw dobavljačima, sudjeluje u izradi i prati realizaciju ugovora koje potpisuje predsjednik Vlade (direktni sporazumi), obavlja i druge poslove po nalogu tajnika Vlade.

Opis poslova:

Izrađuje plan javnih nabava,- određivanje vrijednosti razreda i vrste postupka, izrađuje odluke ugovornog tijela o javnim nabavama i odluke o imenovanju povjerenstva za javne nabave,pruža stručnu pomoću svim postupcima javnih nabava, izrađuje izvješće koje se odnosi na sve javne nabave i dostavlja ga Uredu za reviziju,čuva i daje na uvid svu dokumentaciju vezanu uz javne nabave Uredu za reviziju, te nakon obavljene završne revizije Uredu za reviziju financijskog poslovanja institucija F BiH predaje dokumentaciju u arhivu, izrađuje tromjesečna i godišnja izvješća o realizaciji plana javnih nabava, prikuplja potrebne podatke i vodi evidenciju svih sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma iz područja javnih nabava, priprema ZIR2, ZIR1A, ZIR2A i šalje ih županijskoj riznici, obavlja i druge najsloženije poslove iz djelokruga ovog radnog mjesta koje odredi pomoćnik tajnika Vlade.

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Stručne službe Vlade Županije Zapadnohercegovačke i to:

Za pozicije 01:

VSS/VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa bolonjskog sustava studiranja ekonomske struke koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova, položen ispit za državne službenike, najmanje pet (5) godina radnog staža koji je ostvario na poslovima svoje struke nakon završene visoke stručne spreme i poznavanje rada na računalu.

Za poziciju 02:

VSS/VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa bolonjskog sustava studiranja ekonomske struke koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova, položen ispit za državne službenike, najmanje tri (3) godine radnog staža koji je ostvario na poslovima svoje struke nakon završene visoke stručne spreme i poznavanje rada na računalu.

Prijava kandidata na natječaj:

Kandidati se prijavljuju na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Povjerenstva za državnu službu Županije (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme/obrazovanja, na propisanom obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

NAPOMENA ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni pismeno ili putem službene stranice Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat ce se da je odustao od daljnje natječajne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na sudjelovanje u daljnjoj natječajnoj proceduri o čemu se, prilikom priopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pismeno informiraju, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informiraju o postignutom rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Povjerenstvu valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog natječaja, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještavanja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata.

Povjerenstvo za državnu službu Županije, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu na oglasnoj ploči Povjerenstva.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavijesti o izboru, ne dostavi Povjerenstvu za državnu službu, valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog natječaja, biti će brisan s Liste uspješnih kandidata.

Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:11/09 i 24/17)

Prijavu, sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke
Stjepana Radića 37b
88220 Široki Brijeg

s naznakom za:

„Javni natječaj za popunu radnog mjesta rukovodećeg i ostalog državnog službenika u Stručnoj službi Vlade Županije Zapadnohercegovačke“

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz točke 2. ovog natječaja neće biti razmatrane.

Predsjednik
Marica Bošnjak dipl. iur.