Home Gospodarstvo Raspisan natječaj za posao u Grudama, neto plaća 1.760 KM

Raspisan natječaj za posao u Grudama, neto plaća 1.760 KM

SHARE
Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a na zahtjev Federalne uprave za inspekcijske poslove, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Federalnoj upravi za inspekcijske poslove
6 / 1093

Radna mjesta:

01. Federalni veterinarski inspektor sa mjestom rada u Sarajevu – 1 (jedan) izvršitelj
02. Federalni vodni inspektor sa mjestom rada u Sarajevu – 1 (jedan)  izvršitelj
03. Federalni poljoprivredni inspektor za poticaje u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji sa mjestom rada u Sarajevu – 1 (jedan)  izvršitelj
04. Federalni fitosanitarni inspektor sa mjestom rada na GP Kamensko – 1 (jedan)  izvršitelj
05. Federalni inspektor rada za oblast zaštite na radu sa mjestom rada u Sarajevu – 1 (jedan)  izvršitelj
06. Federalni sanitarni inspektor na carinskim ispostavama sa mjestom rada na MC/GP Gorica-Grude – 1 (jedan)  izvršitelj

 

01.Opis poslova: Vrši neposredan inspekcijski nadzor kod subjekata nadzora na osnovu ovlaštenja utvrđenih u članu 62. Zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine i na osnovu zakona i drugih propisa kojima je utvrđena nadležnost Inspektorata; obavlja i druge poslove iz nadležnosti organizacione jedinice po nalogu glavnog federalnog inspektora.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.760,85 KM.

 

02.Opis poslova: Vrši neposredan inspekcijski nadzor kod subjekata nadzora na osnovu ovlaštenja utvrđenih u članu 62. Zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine i na osnovu zakona i drugih propisa kojima je utvrđena nadležnost Inspektorata; obavlja i druge poslove iz nadležnosti organizacione jedinice po nalogu glavnog federalnog inspektora.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.760,85 KM.

 

03.Opis poslova: Vrši neposredan inspekcijski nadzor kod subjekata nadzora na osnovu ovlaštenja utvrđenih u članu 62. Zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine i na osnovu zakona i drugih propisa kojima je utvrđena nadležnost poljoprivredne inspekcije, realizacije dodijeljenih sredstava za poticaje primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz okvira budžetskog izdvajanja, registracije aplikanata i ispunjenja uslova za ostvarenje federalne novčane podrške (registracija klijenata); obavlja i druge poslove iz nadležnosti organizacione jedinice po nalogu glavnog federalnog inspektora.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.760,85 KM.

 

04.Opis poslova: Vrši neposredan inspekcijski nadzor kod subjekata nadzora na osnovu ovlaštenja utvrđenih u članu 62. Zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine i na osnovu državnih i federalnih zakona i drugih propisa kojima je utvrđena nadležnost fitosanitarne inspekcije za fitosanitarni nadzor prekograničnog prometa roba; izdaje fitosanitarne certifikate za izvoz i reeksport, za unutrašnji nadzor bilja i biljne proizvoda, roba i reguliranih objekata gdje se oni proizvode, skladišta, prevoze, prerađuju, prodaju, uvoze ili na drugi način koriste; vrši kontrolu dokumentacije pravnih i fizičkih lica koja je u vezi sa zdravljem bilja, ispunjavanjem tehničko-proizvodnih uslova za registraciju subjekata, proizvođača, uvoznika i distributera bilja; institucija ovlašćenih po tom osnovu u pogledu posjedovanja odgovarajućih kadrova i opreme kao i izvršenja povjerenih im poslova; obavlja i druge poslove iz nadležnosti organizacione jedinice po nalogu glavnog federalnog poljoprivrednog inspektora.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.760,85 KM.

 

05.Opis poslova: Vrši neposredan inspekcijski nadzor kod subjekata nadzora na osnovu ovlaštenja utvrđenih u članu 62. Zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine i na osnovu zakona i drugih propisa kojima je utvrđena nadležnost Inspektorata; obavlja i druge poslove iz nadležnosti organizacione jedinice po nalogu glavnog federalnog inspektora.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.760,85 KM.

 

06.Opis poslova: Vrši neposredan inspekcijski nadzor na osnovu ovlaštenja utvrđenih u članu 62. i 116. Zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine i na osnovu zakona i drugih propisa kojima je utvrđena nadležnost Sektora; obavlja i druge poslove iz nadležnosti organizacione jedinice po nalogu rukovoditelja Sektora i glavnog federalnog zdravstvenog inspektora, odnosno glavnog federalnog inspektora za hranu.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.760,85 KM.

 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

 

Za poziciju: 01.
– VSS -VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova), ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, veterinarski fakultet
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS
– položen stručni upravni ispit
– poznavanje rada na računalu
– vozački ispit “B” kategorije

 

Za poziciju: 02.
– VSS – VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova), ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, građevinski fakultet-hidrotehnički smjer, tehnološki fakultet-smjer kemijsko-tehnološki, poljoprivredni ili prirodno-matematički fakultet-smjer kemije ili biologije
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS
– položen stručni upravni ispit
– poznavanje rada na računalu
– vozački ispit “B” kategorije

 

Za poziciju: 03.
– VSS -VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova), ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, poljoprivredni fakultet
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS
– položen stručni upravni ispit
– poznavanje rada na računalu
– vozački ispit “B” kategorije

 

Za poziciju: 04.
– VSS -VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova), ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, poljoprivredni fakultet – odsjek zaštite bilja, ratarstva, voćarstva, vinogradarstva ili općeg smjera
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS, 3 (tri) godine radnog iskustva na poslovima poljoprivrednog inspektora, odnosno inspektora za zaštitu bilja ili 5 (pet) godina radnog iskustva na poslovima u fitosanitarnoj oblasti (čl. 3 st. 3. Pravilnika o uvjetima za imenovanje fitosanitarnog inspektora – “Službeni glasnik BiH br. 33/10)
– položen stručni upravni ispit
– položen stručni ispit za fitosanitarnog inspektora
– poznavanje rada na računalu
– vozački ispit “B” kategorije

 

Napomena: Kandidati koji nisu položili stručni ispit za fitosanitarnog inspektora mogu se primiti u radni odnos, ali su dužni taj ispit položiti najkasnije u roku od godinu dana od dana imenovanja na radno mjesto fitosanitarnog inspektora sukladno članku 4. Pravilnika o uvjetima za imenovanje fitosanitarnog inspektora.

 

Za poziciju: 05.
– VSS -VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova), ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, fakultet zaštite na radu, mašinski, šumarski, elektrotehnički, kemijsko-tehnološki, metalurški, građevinski ili medicinski fakultet (specijalista medicine rada)
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS
– položen stručni upravni ispit
– poznavanje rada na računalu
– vozački ispit “B” kategorije

 

Za poziciju: 06.
– VSS -VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova), ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, medicinski, tehnološki, poljoprivredni, stomatološki, farmaceutski, prehrambeno-biotehnički, veterinarski, prirodno-matematički fakultet – kemijskog smjera ili fakultet zdravstvenih studija – studij sanitarnog inžinjera
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS
– položen stručni upravni ispit
– poznavanje rada na računalu
– vozački ispit “B” kategorije

 

Prijavljivanje na natječaj:

1. Kandidati se prijavljuju na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

 

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

 

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje natječajne procedure.

 

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj natječajnoj proceduri o čemu se, prilikom priopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informiraju, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informiraju o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

 

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog natječaja, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

 

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog natječaja, bit će brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni natječaj se provodi u skladu sa Uredbom o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/18 – prečišćeni tekst).

 

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
Ul.Kulovića br.7. 71000 Sarajevo
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnoj upravi za
inspekcijske poslove”

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz točke 2. ovog natječaja neće biti razmatrane.

 

Oglas je preuzet sa službene web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. Posao.ba ne odgovara za navode iz oglasa, niti za eventualno kasnije napravljene izmjene i dopune za vrijeme trajanja javnog oglasa. Molimo da za dodatne informacije kontaktirate nadležne institucije.

Lokacija:Grude
Broj pozicija:1
Datum objave:12.09.2018.
Trajanje oglasa:8 dana (ističe 20.09.2018.)

Posao.ba