Home Crna kronika U hercegovačkom gradu osmero ljudi umrlo u jednom danu: Mogući razlog nagli...

U hercegovačkom gradu osmero ljudi umrlo u jednom danu: Mogući razlog nagli skok temperatura

SHARE
U Tre­bi­nju je samo u jednom danu registrirano osam smrtnih slučaje­va, što je zna­tno vi­še od uobičaje­nog pro­sje­ka.

Iako liječnici ovo­li­ku smrtnost ne do­vo­de u izravnu ve­zu sa na­glim po­ras­tom tem­pe­ra­tu­re, činje­ni­ca je da, ot­ka­ko su u zadnjih ne­ko­li­ko da­na počele vrućine, ras­te i broj onih ko­ji traže hi­tnu me­di­cin­sku po­moć, ali i broj smrti, prenose Nezavisne novine.

Dežur­ne eki­pe Hi­tne me­di­cin­ske po­moći su stal­no na te­re­nu, ili pri­ma­ju pa­ci­jen­te sa po­te­škoćama ko­je iza­zi­va­ju ek­stre­mne vrućine, pa pozivaju da se ne izla­zi van bez ve­li­ke po­tre­be.

Liječnici objaš­nja­va­ju kako je sva­ki vre­men­ski pre­laz iz hla­dni­jeg u to­pli­je vremenske prilike uobičaje­no težak i čes­to po­gu­ban po sta­ri­je oso­be i one sa kro­ničnim težim obo­lje­nji­ma.