Home Politika Sutra XXXV. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški

Sutra XXXV. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški

SHARE

Bosna i H e rcegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
GRAD LJUBUŠKI
GRADSKO VIJEĆE

Broj:01- 05-63-1/20
Ljubuški, 29.01.2020.godine

 

Na temelju članka 46. Poslovnika Gradskog vijeća Ljubuški (“Sl. glasnik općine/Grada Ljubuški”, broj 4/08 i 08/19), sazivam

 

XXXV. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI za 03.02.2020. godine (ponedjeljak) s početkom u 10,00 sati i predlažem slijedeći:

 

Dnevni red

1.Usvajanje zapisnika sa XXXIV. sjednice Gradskog vijeća,
2.Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
3.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa rada Općinskog/Gradskog vijeća Ljubuški za 2019. godinu,
4.Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Ljubuški za 2020. godinu,
5.Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ljubuškog za 2019. godinu,
6.Prijedlog Odluke o usvajanju revidirane Integrirane strategije lokalnog razvoja Grada Ljubuškog za razdoblje 2019.-2024.
7.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi,
8.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o vrijednosti boda za utvrđivanje visine komunalne naknade,
9.Prijedlog Odluke o prestanku svojstva javnog dobra u općoj uporabi dijela nekretnine označene kao k.č. broj 2051, površine 105,00 m2, upisane u Posjedovnom listu broj 31 u K.O. Vašarovići kao javno dobro,
10.Prijedlog Odluke o prestanku svojstva javnog dobra u općoj uporabi dijela nekretnine označene kao k.č. broj 1484, površine 249,00 m2, upisane u Posjedovnom listu broj 250 u K.O. Klobuk-Podbrdo kao javno dobro,
11.Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,
12.Prijedlog Zaključka o prodaji neizgrađenog građevnog zemljišta,
13.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu,
14.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o provođenju Zoning plan Poslovne zone Zvirići (2012-2020),
15.Prijedlog zaključka o ispravljanju greške u Rješenju Gradskog vijeća Ljubuški o dodjeli koncesije za korištenje zemljišta u poljoprivredne svrhe:
a)Juri (Srećko) Kozini broj: 01-02-2867/19 od 20.12.2019. godine,
b)Marinu (Ivan) Crnjcu broj: 01-02-2866/19 od 20.12.2019. godine,
c)Vladi (Blago) Vištici broj: 01-02-2865/19 od 20.12.2019. godine,
d)Vinariji Majić d.o.o. zastupana po direktoru Vjekoslavu Majiću broj: 01-02-2868/19 od 20.12.2019. godine,
e)Andriji (Ante) Bradvici broj: 01-02-2864/19 od 20.12.2019. godine,
f)Stanku (Rudo) Primorcu broj: 01-02-2863/19 od 20.12.2019. godine,
16.Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Gradonačelniku za potpisivanje Ugovora o zajedničkoj izgradnji (ortakluku) i diobi,
17.Prijedlog Odluke o osnivanju Gradskog pravobraniteljstva Ljubuški,
18.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usklađivanju pravnog statusa mjesnih zajednica općine Ljubuški,
19.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o utemeljenju mjesnih zajednica izdvajanjem naseljenih mjesta pojedinih mjesnih zajednica,
20.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izborima za Vijeća MZ općine Ljubuški,
21.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli mandata u Vijećima MZ općine Ljubuški,
22.Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o prijavi i ovjeri političkih stranaka, koalicija, neovisnih kandidata, liste neovisnih kandidata i udruga građana za sudjelovanje na neposrednim izborima za Vijeća mjesnih zajednica općine Ljubuški,
23.Prijedlog Odluke o održavanju izbora za članove Vijeća mjesnih zajednica Grada Ljubuškog,

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški.

 

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić