Home Društvo Ljubuški: Pripremljen i odobren velik broj projekata

Ljubuški: Pripremljen i odobren velik broj projekata

SHARE

Ljubuški uspješno koristi financiranje i provedbu različitih razvojnih projekata iz EU fondova, različitih međunarodnih organizacija i viših razina vlasti u F BiH i BiH.

No, da bi se projekt odobrio, potrebne su kvalitetne stručne pripreme, a za njih je zadužena Stručna služba za poslove gradonačelnika.

U prošloj godini Služba je uspješno pripremila i radila na provedbi čitavog niza veoma važnih projekata. Prvi je bio u sklopu javnog poziva za projekte obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastukture na prostorima gdje žive raseljene osobe i povratnici, koji je raspisalo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Vijeća ministara BiH, a radi se o projektu sanacije lokalne ceste na području MZ-e Mostarska Vrata za izbjegličko naselje. Za taj projekt odobreno je 30.000 KM.

Za projekt utopljavanja područne škole u Klobuku, koja pripada OŠ Tina Ujevića u Vitini, od Federalnog ministarstva prostornog uređenja odobreno je 50.000 KM, a od Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje RH Hrvatske 120.000 kuna.

Federalno ministarstvo kulture i sporta Ljubuškom kulturnom ljetu odobrilo je 10.000 KM. Za projekt izgradnje cestovne infrastrukture u poslovnoj zoni Zvirići, čija je ukupna vrijednost 402.000 KM, Federalno ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta odobrilo je 260.000 KM.

Središnji državni ured za Hrvate izvan RH, za izgradnju Sabirno-distributivnog centra u poslovnoj zoni Zvirići, odobrio je 500.000 kuna, a od Fonda za zaštitu okoliša FBiH, za vodospremu i crpne stanice Vojnići, Vodice, Dole, Grada dobiveno je 200.000 KM.

Služba je podnijela prijavu i uključila Ljubuški u dva projekta prekogranične suradnje. Prvi je projekt “FORT-NET – Od srednjovjekovnih utvrda u Hercegovini do austrougarskih utvrda u Crnoj Gori”, čija je ukupna vrijednost 470.000 eura, koji se provodi u okviru programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora, koji financira Europska Unija, a odnosi se na obnovu i uređenje zidova tvrđave hercega Stjepana u Ljubuškom.

Drugi je  projekt prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora, čiji je nositelj HERAG, vezan za obnovu tvrđave hercega Stjepana i uređenje arheološkog centra Gračine, ukupne vrijednosti 2,070.000 eura.

– Radili smo i na drugim projektima: izradi strategije razvoja, na programima kapitalnih ulaganja, dva projekta s našim MZ-a – “Jačanje uloge MZ-a u BiH” i “Žene na izborima u BiH” te na brojnim drugim poslovima – rekla je Ankica Šaravanja, šefica Stručne službe za poslove gradonačelnika na sjednici GV-a Ljubuškog, koje je primilo k znanju informaciju o radu Službe u 2019. godini.

Ivan Kaleb / Večernji list