Home Zanimljivosti Hercegovac se kumio čak 40 puta: Kum ti je bliži nego brat

Hercegovac se kumio čak 40 puta: Kum ti je bliži nego brat

SHARE
Her­ce­go­vac Ili­ja Mas­ti­lo­vić po­znat je ši­rom re­gi­je po ne­obi­čnoj či­nje­ni­ci. Naime, za svo­jih 45 go­di­na, kumo­vao je čak 40 pu­ta.

Nje­go­vi ku­mo­vi da­nas žive ši­rom svi­je­ta, a ima ih u Srbi­ji, BiH, Nje­ma­čkoj i Ka­na­di.

Za sebe kaže da je najsretniji čovjek, a biti kum mu je bila velika čast.

Kum ti je po pravilu bliži nego brat i ti podijeliš s njime i neke teške i radosne trenutke, to je doslovno svetinja, kaže Ilija.

Pogledajte što je sve rekao o svojim “kumovskim” iskustvima u razgovoru za Dnevnick Portal.