Home Vijesti Vlada ŽZH zapošljava vježbenike i nudi prvo radno iskustvo

Vlada ŽZH zapošljava vježbenike i nudi prvo radno iskustvo

SHARE

Na 62. sjednici Vlade Županije Zapadnohercegovačke koja je održana u srpnju 2020. godine Vlada je donijela Odluku o Programu zapošljavanja vježbenika za 2020. godinu u županijskim tijelima uprave, županijskim upravnim organizacijama i drugim službama i tijelima Županije Zapadnohercegovačke;

Odluku o zapošljavanju vježbenika za 2020. godinu u županijskim tijelima uprave, županijskim upravnim organizacijama i drugim službama i tijelima Županije Zapadnohercegovačke.

Na temelju članka 41. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13) i članka 3. Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s visokim obrazovanjem uŽupaniji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/18), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Vlade Županije Zapadnohercegovačke objavljuje

 JAVNI NATJEČAJ

za prijem vježbenika u Vladi Županije Zapadnohercegovačke

 1. Studij agronomije – 1 (jedan) vježbenik
 2. Studij pedagogije -5 (pet) vježbenika
 3. Studij ekonomije -3 (tri) vježbenika
 4. Studij politologije -5 (pet) vježbenika
 5. Studij novinarstva -1 (jedan) vježbenik
 6. Studij biologije i kemije – 1 (jedan) vježbenik

 UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne kriterije utvrđene u članku 5. Odluke o zapošljavanju vježbenika za 2020. godini u županijskim tijelima uprave, županijskim upravnim organizacijama i drugim službama i tijelima Županije Zapadnohercegovačke, broj:01-827-2/20-62 od 21. srpnja 2020. godine:

 • bez radnog iskustva u struci za koju se školovala,
 • prijavljena na evidenciji Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke prije dana stupanja na snagu Odluke o zapošljavanju vježbenika za 2020. godini u županijskim tijelima uprave, županijskim upravnim organizacijama i drugim službama i tijelima Županije Zapadnohercegovačkebroj:01-827-2/20-62 od 21. srpnja 2020. godine,
 • VSS/VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova odgovarajuće struke iz članka 2. Odluke o zapošljavanju vježbenika za 2020. godini u županijskim tijelima uprave, županijskim upravnim organizacijama i drugim službama i tijelima Županije Zapadnohercegovačke, broj:01-827-2/20-62 od 21. srpnja 2020. godine kako slijedi:
 1. VSS/VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova- studij agronomije,
 2. VSS/VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova – studij pedagogije,
 3. VSS/VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova – studij ekonomije,
 4. VSS/VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova-studij politologije,
 5. VSS/VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova -studij novinarstva,
 6. VSS/VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova-studij biologije i kemije.

Izbor i prijem vježbenika izvršit će se na temelju kriterija utvrđenima u Odluci o zapošljavanju vježbenika za 2020. godini u županijskim tijelima uprave, županijskim upravnim organizacijama i drugim službama i tijelima Županije Zapadnohercegovačke, broj:01-827-2/20-62 od 21. srpnja 2020. godine i jedinstvenih kriterija utvrđenih u Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s visokim obrazovanjem u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/18).

Napomena: radni odnos vježbenika zasniva se na razdoblje od 1 (jedne) godine.

POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene preslike)

 1. Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a  nakon 06. 4. 1992. godine),
 2. Uvjerenje Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke o duljini trajanja nezaposlenosti nakon stjecanja diplome Visoke stručne spreme iz kojeg je vidljivo da je kandidat prijavljen na evidenciju Službe do 21. srpnja 2020. godine kao dana stupanja na snagu Odluke o zapošljavanju vježbenika za 2020. godini u županijskim tijelima uprave, županijskim upravnim organizacijama i drugim službama i tijelima Županije Zapadnohercegovačke, broj:01-827-2/20-62 od 21. srpnja 2020. godine,
 3. Potvrda fakulteta o prosjeku ocjena završenog studija,
 4. Rješenje o utvrđenom stupnju invalidnosti (za kandidata kod kojeg postoji utvrđen stupanj invalidnosti 60% i više) i
 5. Popunjen prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačkeza prijem vježbenika (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“,broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavijesti o rezultatima natječaja.

Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

 1. Stjepana Radića 37b

88220 Široki Brijeg

s naznakom za:

„Javni natječaj za prijem vježbenika u Vladi Županije Zapadnohercegovačke“

NE OTVARATI

Nepotpune, neuredne, nepravodobne prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz ovog natječaja, kao i dostavljene preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

Predsjednik

Marica Bošnjak dipl. iur.