Home Nekategorizirano Javni natječaj za prijem državnog službenika

Javni natječaj za prijem državnog službenika

SHARE

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Grada Livno, objavljuje javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradu Livno – stručni suradnik za javne nabave.

Na osnovu čl. 34., a u vezi sa čl. 44. st. 5. i na osnovu čl. 105. Zakona o državnim službenicima i
namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine
Hercegbosanske županije“, broj 1/14 i 5/16), a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u
Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12)
Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Grada Livno, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Gradu Livno
– Stručni suradnik za javne nabave – 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: obavlja poslove vezane za primjenu Zakona o javnim nabavama; sudjeluje u izradi
Plana javnih nabava; ostvaruje kontakte, suradnju, pruža stručnu pomoć ostalih službenika u
Gradskoj upravi koji su nadležni za provedbu Plana javnih nabava; sudjeluje u radu Povjerenstava
za javne nabave; ostvaruje kontakte sa Agencijom za javne nabave i uredom za žalbe BiH; sudjeluje
u pripremi tenderske dokumentacije; priprema rješenja o imenovanju povjerenstva za javnu nabavu;
sudjeluje u pripremi odluke o pokretanju postupka i odabiru najpovoljnijeg ponuđača; sudjeluje u
pripremi nacrta ugovora; vrši kontrolu odabira najpovoljnijeg ponuditelja za sve pokrenute javne
nabave iz nadležnosti Grada; po potrebi izrađuje nacrte rješenja po uloženim žalbama i postupa po
uputama drugostupanjskog suda i Suda BiH, za sve pokrenute postupke javne nabave iz nadležnosti
Grada; prema potrebi vrši kontrolu zakonitosti svih zahtjeva za pokretanje javnih nabava iz
nadležnosti Grada; provjerava natječajnu dokumentaciju koje su u nadležnosti Službe; provjerava
obavijesti o pokretanju postupka javne nabave i objavu u Službenom glasniku BiH i na Web stranici
Grada za sve pokrenute javne nabave i z nadležnosti Grada; sudjeluje u izradi obavijesti o dodijeli
ugovora i poništenju postupka i objavu u Službenom glasniku BiH i na Web stranici Grada, za sve
zaključene ugovore između Grada i odabranog dobavljača; podnosi izvješća Agenciji za javne
nabave BiH; provjerava utemeljenost i zakonitost izdavanja narudžbenica; provjerava ugovore,
izravne sporazume, Okvirne sporazume, konkurentske ugovore, kao i realizaciju istih, za javne iz
nadležnosti Službe ; po potrebi sudjeluje u izradi podzakonskih akta i usklađivanju istih sa Zakonom;
prema potrebi obavlja unos i obradu podataka u bazu za instaliranu softversku aplikaciju; sudjeluje
u vođenju baze podataka o provedenim projektima, projektima u procesu provedbe u projektima u
pripremi; sudjeluje u obavljanju potrebnih analiza, sačinjavanju izvješća, pripremanju informacija i
drugih stručnih i analitičkih materijala na temelju odgovarajućih podataka i prezentiranju istih u formi
pogodnoj za korištenje pri planiranju i odlučivanju; obavlja sve administrativno-tehničke poslove u
postupku provedbe javnih nabava; obavlja i druge poslove i zadatke iz radnog mjesta koje mu povjeri
pomoćnik gradonačelnika. Stručni suradnik za svoj rad neposredno odgovara pomoćniku
gradonačelnika.

Uvjeti: pored posebnih uvjeta navedenih u javnom natječaju kandidati moraju ispunjavati i opće
uvjete iz člana 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u
Hercegbosanskoj županiji:

1. da su državljani Bosne i Hercegovine;
2. da su stariji od 18 godina;
3. da imaju univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII.
stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema obrazovanja.
4. da su zdravstveno sposobni za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine do dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nisu otpušteni iz
državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da im pravosnažnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera, odnosno sigurnosna
mjera zabrane obavljanja poziva u organu državne službe, odnosno radnog mjesta za koje se
prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje prijave za konkurs;
8. u državnu službu ne mogu biti primljene osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak ili koje su
osuđene za krivična djela za koje je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema
domaćem ili međunarodnom pravu za krivična djela protiv života i tijela, čovječnosti, morala,
javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u javnom
sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom natječaju, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uvjete:

– VSS (VII stupanj) pravni ili ekonomski fakultet, ili diploma visokog obrazovanja I,II, ili III Ciklusa
bolonjskog sustava školovanja (najmanje 180 ECTS) pravnog ili ekonomskog smjera
– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci
– poznavanje rada na računalu

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni dostaviti slijedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web
stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).

2. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u
BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine).
Napomena: Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog
organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji
ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene
fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način biti će odbijene kao neuredne.
3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS, Primjer uvjerenja može se naći
na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
4. dokaz o poznavanju rada na računalu
5. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe i koji su stekli VII stupanj
stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova dužni su dostaviti i :
-dokaz da su u vrijeme i nakon objavljivanja javnog natječaja uposleni u tijelu državne službe kao
namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za
namještenike, dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon položenog
stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe, i
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,

NAPOMENE ZA KANDIDATE

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg
znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom ispitu izuzimaju
se od polaganja ispita općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.
Imena kandidata se ne objavljuju.
Polaganju stručnog ispita mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete navedene
u tekstu javnog natječaja.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i /ili stručnog ispita, smatra se da je odustao
od učešća u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti posebno obaviješteni.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima natječaja,
dostaviti Agenciji dokaze o ispunjavanju općih uvjeta natječaja.
Nepotpune neuredne i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na
web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno

sa naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Gradu Livno sa pozivom na broj: 05-30-8-198/20

D I R E K T O R
Refik Begić, magistar uprave

Livno.ba