Home Nekategorizirano Europski sud za ljudska prava presudio u korist Vrhbosanske nadbiskupije i KŠC...

Europski sud za ljudska prava presudio u korist Vrhbosanske nadbiskupije i KŠC Petra Barbarića Travnik

SHARE

Europski sud za ljudska prava je 5. lipnja objavio presudu u predmetu Vrhbosanska nadbiskupija protiv BiH, koja se odnosi na propust nadležnih vlasti Srednjobosanskog kantona i FBiH da izvrše odluku Doma za ljudska prava BiH od 9. svibnja 2003.

Kako javlja Klix.ba, odlukom Doma za ljudska prava utvrđeno je da su nadležne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine diskriminirale aplikanta u uživanju prava na slobodu vjere, i Dom je naredio Federaciji BiH da osigura premještaj Mješovite srednje škole Travnik iz zgrade Gimnazije te vrati zgradu u posjed Vrhbosanskoj nadbiskupiji u roku od jedne godine.

U cilju izvršenja odluke Doma, Federacija BiH je u svibnja 2004. zaključila sporazum s Vrhbosanskom nadbiskupijom, kojim se obvezala da će predati zgradu Gimnazije u posjed najkasnije do 1. lipnja 2006. Nakon toga, kako je navedeno, uslijedio je niz odluka kojima je Općina Travnik preuzela mjere u cilju izvršenja, a jedna od javnih škola je iseljena iz zgrade Gimnazije.

I Ustavni sud BiH je 2012. utvrdio da FBiH nije provela odluku Doma za ljudska prava.

Vrhbosanska nadbiskupija je prošle godine pokrenula parnični postupak pred Općinskim sudom u Travniku radi predaje u posjed zgrade Gimnazije i isplate naknade na ime rente za njezino korištenje za razdoblje od veljače 2014. do lipnja 2017. Općinski sud u Travniku je dosudio tužbeni zahtjev Vrhbosanske nadbiskupije u visini 270 360 KM na ime rente i 6 713 KM za troškove postupka. Općinski sud je naredio da se prostorije škole predaju Vrhbosanskoj nadbiskupiji u roku od 30 dana.

Europski sud je, kako javlja Klix.ba, u današnjoj presudi zaključio da je došlo do kršenja člana 6. stav 1. Konvencije i člana 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju, odnosno da nadležne domaće vlasti nisu izvršile odluku doma od 9. svibnja 2003. Europski sud je naredio nadležnim vlastima da odmah osiguraju potpuno izvršenje odluke Doma za ljudska prava.

Vrhbosanska nadbiskupija je u postupku pred Europskim sudom potraživala 1 522 143 eura zbog pretrpljene materijalne štete na ime rente i naknade za korištenje igrališta te 200 000 eura na ime naknade nematerijalne štete.

U tom pogledu, Europski sud je podsjetio da je Općinski sud u Travniku već dosudio naknadu za određeno razdoblje kako je aplikant i tražio. Sud je odbio da nagađa zašto aplikant nije tražio isplatu rente u punom iznosu za cjelokupno razdoblje neizvršenja te je odbio zahtjev za naknadu materijalne štete. Europski sud je dosudio Vrhbosanskoj nadbiskupiji 4 000 eura nematerijalne štete i 500 eura za troškove postupka.

Europski sud je istaknuo da su na osnovu njegove konačne presude nadležne vlasti u BiH dužne, ne samo izvršiti plaćanje dosuđenih iznosa na ime pravične naknade i troškova, već pod nadzorom Komiteta ministara Vijeća Europe utvrditi generalne i individualne mjere u domaćem pravnom poretku koje će dovesti do otklanjanja utvrđene povrede prava. Sud je stoga naložio tuženoj Bosni i Hercegovini da mora odmah osigurati potpuno izvršenje odluke doma od 9. svibnja 2003. Ova presuda je konačna s danom objavljivanja, piše Klix.ba.